Audit - audítorské služby

Audit - audítorské služby

Poskytujeme nezávislé audítorské služby, pričom naše skúsenosti sú garantom pridanej hodnoty pre klienta.

Audity finančných výkazov slúžia na zvýšenie spoľahlivosti finančných informácií uvedených vo finančných výkazoch. Význam auditu je nesporný, pretože audítor slúži aj ako poradca, ktorý odhalí možné chyby v účtovníctve resp. podvody, ktoré by mohli viesť k vysokým pokutám zo strany štátnych orgánov.

Naše služby

  • Audit riadnych a konsolidovaných účtovných závierok vrátane audítorského overenia účtovníctva
  • Audit výročných správ a ich súlad s účtovnými závierkami
  • Poradenstvo pri zostavovaní účtovných závierok zahŕňajúce aj poradenstvo pri zostavení účtovných závierok podľa IAS/IFRS
  • Finančný due diligence
  • Služby súvisiace s auditom
  • Preverenie účtovníctva, ktoré zabezpečí uistenie klienta o správnosti účtovných záznamov
  • Previerky pri zlúčení/splynutí/rozdelení spoločnosti

Potrebujete sa poradiť?

Máte otázky ohľadom našich služieb, potrebujete poradiť alebo sa chcete informovať o cenách služieb?