o spoločnosti

o spoločnosti

NB Consult s.r.o je audítorská a poradenská spoločnosť zapísaná v zozname audítorských spoločností pod licenciou UDVA č. 410. Na audítorskú činnosť sa kladú vysoké nároky, preto pre ochranu klientov má spoločnosť uzatvorené profesijné poistenie zodpovednosti za škody s vysokou poistnou sumou. V rámci auditu poskytujeme profesionálne audítorské služby orientované na klienta s pridanou hodnotou, pričom naša spolupráca sa začína analýzou potrieb klienta.

Poskytujeme komplexné portfólio služieb od externého spracovania účtovníctva, daňového poradenstva, outsourcingu miezd a registračných služieb. V rámci služieb daňového poradenstva zabezpečíme širokú škálu činností. Zastúpime Vás pred finančnou správou, vypracujeme daňové priznania, vybavíme registrácie na daňovom úrade alebo vypracujeme odborné stanoviská k daňovým otázkam. Sme členom Komory daňových poradcov. V oblasti účtovníctva sme schopní zabezpečiť kompletný administratívny chod Vašej spoločnosti začínajúc vystavením faktúr, realizáciou úhrad a končiac vypracovaním účtovnej závierky a daňového priznania. Daňové poradenstvo a outsourcing účtovníctva a miezd realizujeme prostredníctvom spoločnosti NB Trade s.r.o.