Minimálne zdravotné odvody v roku 2023

Minimálne zdravotné odvody v roku 2023

Minimálne zdravotné odvody v roku 2023 1920 1280 admin

Podávame Vám krátku informáciu k zmenám v zákone o zdravotnom poistení, ktorá platí od 1.1. 2023 a zavádza minimálne poistné pre zamestnanca.

Zavádza sa minimálny preddavok zamestnanca, ktorý v roku 2023 predstavuje sumu 32,81 eur.

Poistenec bude platiť poistné na zdravotné poistenie najmenej zo sumy životného minima, teda počas roka 2023 najmenej zo sumy 234, 42 eur. Ak by poistenec mal v rok 2023 nižší príjem ako je životné minimum, aj tak musí platiť zdravotné poistenie vo výške 32,81 eur bez ohľadu na jeho skutočný príjem.

Minimálny preddavok sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý:

  • je súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou
  • je súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca rodičovský príspevok, nemocenské, ošetrovné, materské…)
  • je osobou so zdravotným postihnutím
  • je vyhlásený za nezvestnú osobu.

Ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku. Minimálne poistné sa u takéhoto zamestnanca vypočíta a zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného. O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením vyhlásenia, zverejneného na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva. Rovnako postupuje zamestnanec aj v prípade, ak je poistencom štátu a zamestnávateľ doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti.

 

Zákon uvádza: Minimálny preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca určeného zo sumy životného minima,47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka určeného podľa § 16 ods. 2 písm. a) a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c).