Outsourcing miezd

Nová verzia kontrolného výkazu od 1.7.2023

Nová verzia kontrolného výkazu od 1.7.2023 1163 650 admin

Vážený klient,

Podávame Vám krátku informáciu k novej verzii kontrolného výkazu s označením KVDPHv23. Nová verzia kontrolného výkazu sa bude používať len z toho titulu, že sa zavádza 5 % sadzba dane (doteraz boli sadzby dane 20 % a 10 %).

 

V novej verzii formulára (KVDPHv23) nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym zmenám a od 1.7.2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21.

 

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane (§ 27 ods. 3 zákona o DPH) sa od 1.1.2023 uplatňuje na:

 • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
 • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

 

Nová verzia formulára KVDPHv23 platná od 1.7.2023 sa prvýkrát použije pri podávaní KV DPH za zdaňovacie obdobie júl 2023 (termín na podanie KV DPH za toto zdaňovacie obdobie je do 25.8.2023) alebo za zdaňovacie obdobie III. kalendárny štvrťrok 2023 (termín na podanie KV DPH za toto zdaňovacie obdobie je do 25.10.2023).

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 1163 650 admin

Vážení čitatelia,

podávame Vám krátku informáciu k zmenám v zákone o dani z pridanej hodnoty, ktoré platia od 1.1.2023.

Osobitne dávame do pozornosti povinnosť dlžníka opraviť odpočítanú daň pri nezaplatení protihodnoty, a to bez ohľadu na opravu základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby.

Táto povinnosť bude vznikať v zdaňovacom období, v ktorom uplynie 100 dní od splatnosti záväzku a v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil.

 

              Zmeny v oblasti registrácie za platcu DPH

 • Mení sa povinnosť registrovať sa za zdaniteľnú osobu. Ten, kto dodáva výlučne oslobodené plnenia podľa § 37 až 39 zákona o DPH, nemá povinnosť registrovať sa za platcu DPH pri prekročení obratu 49 790 eur. Dôležitá je formulácia výlučne, ak by táto osoba dodala, čo i len jedno plnenie s DPH a presiahla obrat 49 790 eur, tak už je povinná sa registrovať.
 • Hore uvedená osoba, ktorá je platiteľom DPH a je registrovaná pred touto novelou môže požiadať o zrušenie registrácie, ak bude dodávať výlučne oslobodené plnenia podľa ustanovení §37 až 39 zákona o DPH a tiež zahraničná osoba, ak bude uskutočňovať v tuzemsku výlučne dodania, pri ktorých nemá povinnosť registrácie podľa ustanovení §5 ods. 1 zákona o DPH ( §81 ods.1; §85km ods.1,8).

 

              Osobitne upozorňujem na zmenu v oblasti nevymožiteľných pohľadávok

 • so zámerom zlepšenia podnikateľského prostredia sa znižuje časový test a pohľadávka bude nevymožiteľná, ak bude viac ako 150 dní po splatnosti, a súčasne:
  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ realizoval akýkoľvek úkon smerujúci k získaniu úhrady,
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu,
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku v exekučnom konaní ( §25a ods.2,5,15,16).

              Na druhej strane dlžníkovi vznikajú povinnosti.

 • Nové pravidlá sa vzťahujú len na tie záväzky, pri ktorých 100 dní od splatnosti uplynie po 31.decembri 2022. Zákon žiadnym spôsobom nezasahuje do súkromno-právnych dohôd týkajúcich sa splatnosti záväzku a ani do osobitných spôsobov plnenia (napríklad § 565 Občianskeho zákonníka). V prípade, že 100 dní od splatnosti záväzku uplynulo do 31. decembra 2022, sa na opravu odpočítanej dane, s výnimkou situácií uvedených v odseku 1 písm. b), vzťahujú prechodné ustanovenia § 85km ods. 5 a 6.
 • Zavádza sa povinnosť dlžníka opraviť odpočítanú daň pri nezaplatení protihodnoty, a to bez ohľadu na opravu základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby.
 • Táto povinnosť bude vznikať v zdaňovacom období, v ktorom uplynie 100 dní od splatnosti záväzku a v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil. Podľa dôvodovej správy ide o aplikáciu právneho názoru SDEÚ (C-335/19, prípad E, bod 42), podľa ktorého môže členský štát požadovať opravu odpočítanej dane ešte skôr (100 dní), ako si dodávateľ nárokuje dokladom o oprave vrátenie dane z nezaplatenej pohľadávky (150 dní).
 • V určitých prípadoch /ak u dlžníka nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. b), c) alebo f) zákona oDPH/ a dodávateľ z tohto dôvodu pristúpi k oprave základu dane podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH pred uplynutím 100-dňovej doby (resp. v prípade, že 100 dní od splatnosti uplynulo do 31.12.2022), o čom doručí dlžníkovi opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH, bude povinnosť opravy odpočítanej dane viazaná na doručenie opravného dokladu
 • V prípade, ak platiteľ, ktorý za dodanie tovaru/služby úplne/čiastočne nezaplatil, “posúva“ uplatnenie vzniknutého práva na odpočítanie dane (v súlade s § 51 ods. 2 zákona o DPH) a do uplatnenia práva uplynie 100 dní od splatnosti záväzku, súčasne s odpočítaním dane opraví aj odpočítanú daň.
 • Pri oprave odpočítanej dane sa zohľadňuje pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane
 • Platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane od dodávateľa doklad o oprave na základe taxatívneho dôvodu, ktorým je napríklad insolvencia – konkurz, splátkový kalendár, výsledok reštrukturalizácie ( §53b ods.1 pism. b)).

              Znížená sadzba dane

 • Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na prepravu osôb lanovkami a vlekmi, na sprístupnenie športových zariadení, na vstupné do kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby ( §85km ods.10).

              Krádež tovaru

 • Pri krádeži odpisovaného tovaru, pri ktorom bola odpočítaná DPH, platí pravidlo, že sa odvedie pomerná časť DPH z daňovej zostatkovej ceny. Toto pravidlo sa doplňuje aj pre drobný hmotný majetok (cena pod 1 700 eur a doba použiteľnosti nad jeden rok), pričom sa použije právna fikcia, ako by sa tento majetok odpisoval rovnomerne 4 roky ( §53 ods.5).

 

Minimálne zdravotné odvody v roku 2023

Minimálne zdravotné odvody v roku 2023 1920 1280 admin

Podávame Vám krátku informáciu k zmenám v zákone o zdravotnom poistení, ktorá platí od 1.1. 2023 a zavádza minimálne poistné pre zamestnanca.

Zavádza sa minimálny preddavok zamestnanca, ktorý v roku 2023 predstavuje sumu 32,81 eur.

Poistenec bude platiť poistné na zdravotné poistenie najmenej zo sumy životného minima, teda počas roka 2023 najmenej zo sumy 234, 42 eur. Ak by poistenec mal v rok 2023 nižší príjem ako je životné minimum, aj tak musí platiť zdravotné poistenie vo výške 32,81 eur bez ohľadu na jeho skutočný príjem.

Minimálny preddavok sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý:

 • je súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou
 • je súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca rodičovský príspevok, nemocenské, ošetrovné, materské…)
 • je osobou so zdravotným postihnutím
 • je vyhlásený za nezvestnú osobu.

Ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku. Minimálne poistné sa u takéhoto zamestnanca vypočíta a zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného. O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením vyhlásenia, zverejneného na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva. Rovnako postupuje zamestnanec aj v prípade, ak je poistencom štátu a zamestnávateľ doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti.

 

Zákon uvádza: Minimálny preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca určeného zo sumy životného minima,47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka určeného podľa § 16 ods. 2 písm. a) a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c).

Zmena výšky stravného

Zmena výšky stravného 1920 1044 admin

V priebehu roka 2022 dochádza už druhý krát k zvýšeniu súm stravného. Prvé zvýšenie platilo od 1. mája 2022. Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 bude účinné od 1. septembra 2022.

Sumy stravného platiace od 1.9.2022 pre časové pásma sú

 • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Na hodnoty súm stravného sú naviazané minimálne hodnoty stravných lístkov resp. finančných príspevkov na stravovane.

Minimálna nominálna hodnota stravného lístka musí byť od 1. septembra 2022 najmenej 4,80 eura a finančný príspevok na stravovanie musí byť od 1. septembra 2022 v rozmedzí od 2,64 eura do 3,52 eura.

Už v auguste by mali zamestnanci dostať stravné lístky a finančné príspevky v nových sumách za mesiac september.

Stravné od 1. 5. 2022

Stravné od 1. 5. 2022 1382 922 admin

Od 1. mája 2022 sa zvyšuje minimálna cena gastrolístka a minimálna suma finančného príspevku na stravovanie, ktorú upravilo  Opatrenie MP SV a R SR č.116/2022 Z. z. o sumách stravného.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sa zvyšujú od 1.5.2022 nasledovne v porovnaní s predchádzajúcim obdobím:

 

Opatrenie Sumy platné Stravné v EUR  platné pre časové pásmo
Od 5 do 12 hodín Nad 12 až do 18 hodín Nad 18 hodín
Č. 176/2019 1.7.2019 do 30.4.2022 5,10 7,60 11,60
Č.116/2022 1.5.2022 6 9 13,79

V nadväznosti na zmenu stravného sa zvyšuje aj príspevok zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca od 1.5.2022 nasledovne:

Pri stravnom lístku, ktoré vydávajú na to určené spoločnosti sa od 1.5.2022 zvyšuje minimálna možná hodnota stravného lístka z terajšej sumy 3,83 eur na 4,50 eura.

Zamestnanec na máj už musí dostať stravné lístky v minimálnej hodnote 4,50 eur, pričom stravný lístok má byť daný zamestnancovi dopredu.

Pri finančnom príspevku platí od 1.5.2022, že jeho hodnota musí byť najmenej 2,48 eur (doteraz 2,11 eur).

Dobrú chuť 🙂

Živnostníci – nové vymeriavacie základy pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022

Živnostníci – nové vymeriavacie základy pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022 1163 650 admin

Pre živnostníkov platia od 1. januára 2022 nové vymeriavacie základy pre platenie sociálneho a zdravotného poistenia.

V nadväznosti na hore uvedené sa minimálne odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne zvýšia o 6,79 € a do zdravotnej poisťovne o 2,87 € oproti roku 2021.

Sociálne poistenie

Odvody sa zvyšujú v závislosti od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom.

Pre rok 2022 je minimálny vymeriavací základ a maximálny vymeriavací základ upravený nasledovne:

Rok Minimálny
vymeriavací základ v €
Maximálny
vymeriavací základ v €
Hranica príjmu
v €
2022 566,50 7 931 6798

 

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 €. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude minimálne poistné vo výške 199,11 €.

Zdravotné poistenie

SZČO, ak získa živnostenské oprávnenie, má povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa poistného. Zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami.

 

Minimálne odvody do ZP (SZČO) v roku 2022:

Druh poistenia % Minimálny odvod v €
Zdravotné poistenie bez ZŤP 14 79,31
Zdravotné poistenie so ZŤP 7 39,65

 

Stravovanie zamestnancov

Stravovanie zamestnancov 1163 650 admin

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021. V tomto článku sa osobitne venujem stravovaniu zamestnancov.

Stravovanie zamestnancov

Novelou sa dopĺňa možnosť zamestnanca nahradiť stravný lístok účelovo viazaným finančným príspevkom na stravovanie. V súčasnej dobe nie je jasné ako sa bude účelovosť preukazovať.

Stále platí, že zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre zamestnanca, ak odpracuje viac ako 4 hodiny. Pri zamestnancoch, ktorí odpracujú viac ako 11 hodín zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä:

 • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení;
 • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo;
 • prostredníctvom gastrolístkov.

Poskytnutie finančného príspevku predstavuje určitú „variantu“ zabezpečenia stravovania.

Od 1. januára 2023 platí, že gastrolístky sa poskytujú v elektronickej forme. Výnimka je v tom prípade, že použitie stravného lístka v elektronickej forme nie je možné.

Novelou zákonníka práce sa zavádza od 1.3.2021 možnosť výberu zamestnanca medzi stravným lístkom a finančným príspevkom ( v tom prípade ak mu zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie formou teplého jedla). Od tohto termínu môžu zamestnanci žiadať svojho zamestnávateľa o poskytnutie finančného príspevku. Zamestnanec je viazaný výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zamestnávateľ by mal mať vypracovaný vnútorný predpis, ktorý bude tieto situácie riešiť presnejšie.

Nárok na poskytnutie finančného príspevku (ani na gastrolístok) nemajú zamestnanci, kde zamestnávateľ prevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie a tak isto tí zamestnanci, ktorí sa stravujú prostredníctvom stravovacieho zariadenia, s ktorým ma uzavretú zmluvu zamestnávateľ.

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania, môže umožniť zamestnancom rozhodnúť sa pre finančný príspevok na stravovanie až od 1.1.2022.

Suma finančného príspevku sa líši podľa toho, či zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla, poskytuje gastrolístok alebo neprispieva na stravovanie týmito dvoma spôsobmi.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka iným zamestnancom, tak suma finančného príspevku na stravovanie je:

 • suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka iným zamestnancom
 • súčasne najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty gastrolístka t.j. 2,11 eur.

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka iným zamestnancom, tak suma finančného príspevku na stravovanie je:

 • najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty gastrolístka. Aktuálne najmenej 2,11 eur
 • najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Aktuálne najviac 2,81 eur.

Okrem tejto sumy zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok zo sociálneho fondu.

Finančný príspevok je oslobodený od dane, odvody z neho neplatí ani zamestnanec ani zamestnávateľ.

Možnosť vybrať si finančný príspevok nemá ZSČO a konateľ, ktorý pracuje na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa.

Zákonník práce účinný od 1.3.2021 znižuje výšku maximálneho poplatku za sprostredkované stravovacie služby a to z 3 % na 2 % hodnoty uvedenej stravovacej poukážky.

Pre ďalšie informácie sme Vám k dispozícii.

Novela daňového poriadku a uplatnenie výdavkov na testovanie za daňové výdavky

Novela daňového poriadku a uplatnenie výdavkov na testovanie za daňové výdavky 1163 650 admin

Vzhľadom na zhoršené podnikateľské prostredie z dôvodu pandémie COVID-19, vláda prijala novely zákonov v skrátenom konaní, ktoré majú pomôcť zmierniť následky pandémie pre podnikateľov.

Schválená novela daňového poriadku

Národná rada schválila  28.1.2021 novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Jej zámerom je v súvislosti s pandémiou ustanoviť kompetenciu vláde upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu určenom vo vládnom nariadení a druhou novinkou je umožniť správcovi dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok určených Finančným riaditeľstvom.

Po novom správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle (§ 57 odsek 2 daňového poriadku) .  Druhá novinka je, že vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

Schválená novela zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Vláda schválila dňa 27.1.2021 návrh zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19. Predmetom návrhu je zmiernenie podmienky pre nárok na uplatnenie  daňového bonusu na vyživované dieťa a možnosť uplatniť výdavky na testovanie alebo v súvislosti s testovaním na zistenie COVID-19 za daňové výdavky.

Počas obdobia pandémie daňovým výdavkom sú aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie

 1. zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej  osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
 2. daňovníkom s príjmami podľa osobitného predpisu na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
 3. daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.

Pre zamestnanca výdavky poskytnuté na jeho testovanie a testovanie blízkej osoby, nebudú predmetom dane z príjmu.

 

Prijaté opatrenia – opatrenie 2 a 4

Prijaté opatrenia – opatrenie 2 a 4 1163 650 NB Consult

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Príspevky sa poskytujú za obdobie od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

V súčasnosti existujú 4 opatrenia.

Opatrenie 1 a 3 je pre zamestnávateľov. Opatrenie 2 je pre SZČO. Opatrenie 4 je pre fyzické osoby, ktoré nemajú od 13.3.2020 žiadny iný príjem a splnia podmienky uvedené v opatrení.

Opatrenie 2

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. Na príspevok nemá nárok SZČO, ktorá je zároveň v pracovnom pomere.

Kto má nárok?

SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Ako sa poskytne príspevok?

Výška paušálneho príspevku pre SZČO je:

Za marec pri :

 1. Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok 90 €
 2. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 150 €
 3. Poklese tržieb o 30 % a viac – príspevok 210 €
 4. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 270 €

Od apríla pri:

 1. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 180 €
 2. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 300 €
 3. Poklese tržieb o 60 % a viac – príspevok 420 €
 4. Poklese tržieb o 80 % a viac – príspevok 540 €

Opatrenie 4

Nárok má fyzická osoba, ktorá nemá žiadny príjem. Tento príspevok nebude vyplácaný zamestnávateľovi, ide o príspevok pre fyzickú osobu.

Príspevok sa poskytne SZČO, ktorej nevznikla povinnosť platby nemocenského a dôchodkového poistenia a nemôže si uplatniť príspevok z opatrenia 2 z titulu neplatenia odvodov. Táto SZČO podnikala k 31.12.2018. Opatrenia sa bude týkať napríklad pedikérky, ktorá nie je nemocensky a dôchodkovo poistená a preto nemala nárok na čerpanie príspevku z opatrenia 2.

Tento príspevok sa bude týkať aj fyzickej osoby, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur, je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je jej zamestnancom a zároveň táto osoba nemôže byť spoločníkom v inej s.r.o.

Ako sa poskytne príspevok?

Výška príspevku: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Aj pri opatrení 2 musia byť splnené podmienky  podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, aby bol príspevok nárokovateľný.

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 76/2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Postup sme opísali v článku Odklad platenia poistného v krízovej situácii pre zamestnávateľa a SZČO.

Ostatným opatreniam sa venujeme v samostatných článkoch. Pre bližšiu konzultáciu sme Vám k dispozícii.

Prijaté opatrenia – Opatrenie 3

Prijaté opatrenia – Opatrenie 3 1163 650 NB Consult

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Príspevky sa poskytujú za obdobie od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

V súčasnosti existujú 4 opatrenia.

Opatrenie 1 a 3 je pre zamestnávateľov. Opatrenie 2 je pre SZČO. Opatrenie 4 je pre fyzické osoby, ktoré nemajú od 13.3.2020 žiadny iný príjem a splnia podmienky uvedené v opatrení.

Opatrenie 3

Opatrenie 3 je vhodné pre zamestnávateľov, ktorí neboli povinne uzatvorení na základe rozhodnutia ÚVZ SR, ale ktorým poklesli tržby prerušením alebo obmedzením prevádzkovej činnosti z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok. Opatrenie 3 rozlišuje príspevok 3A alebo príspevok 3B. Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností a o ten typ príspevku žiadať na celé obdobie. Príspevok sa poskytuje len za zamestnancov v pracovnom pomere.

Príspevok 3A

Príspevok 3A pripomína príspevok z opatrenia 1, ale je pre tých zamestnávateľov, ktorí nemuseli byť povinne zatvorení na základe rozhodnutia UVZS. Poskytne sa príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pri prekážkach na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % priemerného zárobku (bez ohľadu na pokles tržieb), najviac však v sume 880 €.

Príspevok 3B

Príspevok 3B je určený pre tých zamestnávateľov, ktorý majú pokles tržieb. Ide o paušálny príspevok na každého zamestnanca v závislosti od % poklesu tržieb za sledovaný mesiac.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. V čase písanie článku nie je známe ako sa bude príspevok krátiť pri čerpaní PN, OČR, dovolenky resp. či bude nárok na čiastkový príspevok.

Ako sa poskytne príspevok?

Výška paušálneho príspevku 3B bude na každého zamestnanca :

Za marec pri :

 1. Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok 90 €
 2. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 150 €
 3. Poklese tržieb o 30 % a viac – príspevok 210 €
 4. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 270 €

Od apríla :

 1. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 180 €
 2. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 300 €
 3. Poklese tržieb o 60 % a viac – príspevok 420 €
 4. Poklese tržieb o 80 % a viac – príspevok 540 €

Aj pri opatrení 3 musia byť splnené podmienky  podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, aby bol príspevok nárokovateľný.

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 76/2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Postup sme opísali v článku Odklad platenia poistného v krízovej situácii pre zamestnávateľa a SZČO.

Ostatným opatreniam sa venujeme v samostatných článkoch. Pre bližšiu konzultáciu sme Vám k dispozícii.