Ošetrovné z nemocenského poistenia

Ošetrovné z nemocenského poistenia

Ošetrovné z nemocenského poistenia 1163 650 NB Consult

Ošetrovné je poskytované z nemocenského poistenia, patrí k nemocenským dávkam. Na základe toho je nárok podmienený existenciou nemocenského poistenia.

Podľa novely č. 63/2020 Z. z. účinnej od 27.3.2020 sa upravili podmienky nároku na ošetrovné.

Ide o dlhodobú zmenu v zákone o sociálnom poistení (teda nielen na obdobie krízovej situácie), pričom novelou bolo zavedené ošetrovné do dovŕšenia jedenásteho roku veku (teda max 10 rokov plus 364 dní). Pred novelou mala nárok na ošetrovné osoba, ktorá sa starala o dieťa do desiatich rokov veku. Bol doplnený aj nárok na ošetrovné pre dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do dovŕšenia osemnásteho roku veku.

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

 • ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
 • sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak
 1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
 3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Na dávku ošetrovné má nárok aj konateľ spoločnosti, ktorý pracuje v spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcii konateľa, ale v čase poberania ošetrovného sa musí vzdať odmeny (v prípade s.r.o. rozhodne valné zhromaždenie, že konateľovi nebude vyplatená odmena počas ošetrovania).

Pri OČR nárok na ošetrovné je podmienený osobným celodenným ošetrovaním. V prípade zamestnanca, ktorý má viac pracovných pomerov je vhodné, aby ošetrovné žiadal zo všetkých právnych vzťahoch. Ak by zamestnanec žiadal o ošetrovné v jednom právnom vzťahu a v druhom nie, tak druhý zamestnávateľ môže byť kontaktovaný Sociálnou poisťovňou s otázkou, či pre neho tento zamestnanec vykonával prácu. Ak by druhý zamestnávateľ potvrdil, že práca bola vykonávaná, aj keby išlo len o prácu dve hodiny večer, keď dieťa zaspí, tak nárok na ošetrovné zaniká, keďže je potrebné preukázať osobné celodenné ošetrovanie. Priechodné je, ak u druhého zamestnávateľa má zamestnanec napríklad dovolenku, prekážku na strane zamestnávateľa atď.

Ošetrovné v čase krízovej situácie

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej krízovej situácie) vyhláseného v súvislosti s ochorením CIVD-19 je možné čerpať dávku ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti v prípadoch, kedy poistenec:

 1. osobne a celodenne ošetruje (choré) dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
 2. sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu; predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo; fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti; zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
 3. sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných organov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Pandemické ošetrovné sa môže poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na pandemické ošetrovné. Výška dávky je určená na 55% denného vymeriavacieho základu určeného z najviac dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

V štandardných prípadoch čerpania OČR (nie vyvolaných krízovou situáciou)  aj počas krízovej situácie je nárok na ošetrovné do 10. dňa trvania potreby ošetrovania. Ide o prípady kedy poistenec ošetruje choré dieťa od 16 rokov veku, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Zamestnanec a povinne poistená SZČO za dni, počas ktorých poskytuje takéto ošetrovanie/starostlivosť, neplatí poistné na sociálne poistenie. Za tieto dni ani zamestnávateľ takéhoto zamestnanca neplatí poistné na sociálne poistenie (okrem poistného na úrazové poistenie) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

V zmysle pokynu od sociálnej poisťovne v prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov – do dovŕšenia 16. roku veku – a nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky sa samé o seba postarať, potrebuje rodič potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

V prípade starostlivosti o príbuzného v priamom rade a ostatné osoby určené v zákone nie je potrebné na získanie dávky potvrdenie od lekára.

Sociálna poisťovňa upravila postup ako  požiadať o ošetrovné v prípade rodiča – zamestnanca:

 1. Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného:
  a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus(word).
  b/ Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP), alebo prostredníctvom e-schránky alebo poštou do príslušnej pobočky (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) a zostať s dieťaťom doma.
 2. Zamestnanec o tom, že žiada o OČR, musí informovať svojho zamestnávateľa.
 3. Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.
 4. K žiadosti o ošetrovné treba na konci mesiaca pobočke SP poslať (najlepšie cez e-schránku alebo e-mailom) Čestné vyhlásenie, v ktorom uvediete, koľko dní ste ošetrovali.
 5. Po skončení konania pobočka SP vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.