Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1.7.2021

Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1.7.2021

Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1.7.2021 1163 650 admin

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej zákon o DPH) v znení neskorších predpisov bola schválená parlamentom 5. novembra 2020 a zverejnená v Zbierke zákonov v SR 2. decembra 2020.

Novelu je možné rozdeliť na tri významné oblasti, ktorých sa dotýka. Prvou je možnosť opravy základu dane a dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky. Zákon zavádza podmienky pri splnení, ktorých môže dodávateľ, žiadať od štátu späť sumu dane zodpovedajúcu nezískanej protihodnote. Ide o dodávateľa, ktorému po vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku nebolo zaplatené za dodávku zo strany odberateľa. Ale na druhej strane sa zavádza povinnosť pre kupujúceho, opraviť základ dane a vrátiť štátu odpočítanú sumu dane zodpovedajúcu nezaplatenej dodávke tovaru alebo služby.

Novela zákona o DPH sa ďalej venuje zásielkovému predaju, ktorý premenováva na predaj tovaru na diaľku. Nové pravidlá pre predaj tovaru na diaľku budú platiť od 1.7.2021.

Treťou oblasťou, ktorej sa venuje novela zákona o DPH sú legislatívno-technické zmeny.

Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Prvá oblasť predstavuje významnú zmenu v zákone o DPH a dopĺňa § 25a zákona o DPH. Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý  je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou. Nevymožiteľnou je len pohľadávka, ktorá spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) až g) § 25a zákona o DPH.

Nevymožiteľnou je pohľadávka:

  • ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní podľa exekučného poriadku a od začatia exekučného konania uplynulo 12 mesiacov a pohľadávka nebola v celom rozsahu vymožená,
  • na majetok odberateľa (dlžníka) bolo začaté konkurzné konanie a bolo zastavené pre nemajetnosť dlžníka (teda ešte pred začatím samotného konkurzu) alebo konkurz bol zrušený pre nemajetnosť dlžníka; na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní,
  • sa odberateľ nachádza v oddlžení a konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu z uvedeného dôvodu v Obchodnom vestníku; na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná, alebo súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára,
  • odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku,
  • dlžník FO zomrel, pričom buď nezanechal žiadny majetok alebo majetok nepatrnej hodnoty, respektíve sa zistilo, že dedičstvo je predĺžené,
  • uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
  • bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená, a to dňom zverejnenia tohto uznesenia v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná.

Novela zákona o DPH upravuje aj administratívne povinnosti v súvislosti s opravou základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.

Dodávateľ nemôže urobiť opravu základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach, ak daňový subjekt nepreukáže existenciu dobrej viery, tak isto nemôže ísť o dodávku pre osoby určené v § 22 odsek 9 zákona o DPH (osoby, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi) a tiež sa oprava vylučuje pri službe a tovare, ktoré boli dodané odberateľovi (dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok odberateľa (dlžníka).

Veľkým obmedzením na uplatnenie práva na opravu základu dane a dane je ustanovená 3 ročná prekluzívna doba, ktorá začína plynúť posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Po tejto lehote nie je možné urobiť opravu základu dane a dane, ale zákon ustanovuje aj prípady prerušenia plynutia doby  a v niektorých prípadoch aj podmienky tohto prerušenia.

Predaj tovaru na diaľku a osobitné úpravy uplatňovania dane platné od 1.7.2021

Novela zavádza zrovnoprávnenie európskych podnikateľov s podnikateľmi z tretích štátov. Doteraz platilo, že zákazky malej hodnoty boli pri dovoze oslobodené (zákazky do 22 eur), čo sa od 1.7.2021 ruší.

Pri zásielkovom predaji nedochádza len k zmene terminológie na „predaj tovaru na diaľku“, ale aj k zmenám pravidiel pri dodaní tovaru. Pri predaji tovaru na diaľku sa mení miesto dodania, po starom mal zásielkový predaj miesto dodania podľa hodnoty dodaného tovaru (hranica 35 000 eur), po novom je od jedného eura miesto dodania v inom členskom štáte, ak § 16a odsek 1 zákona o DPH nehovorí inak. Rozširuje sa vecný rozsah tohto pojmu a zavádza sa definícia a aj osobitné pravidlá pre dodanie tovaru pre nezdaniteľné osoby, ktorého preprava/odoslanie začína mimo Európskej Únie (tzv. predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov).

Zavádza sa nová úprava (importný one-stop shop) pre účely uľahčenia uplatňovania pravidiel DPH

pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov tak pre obchodníkov, ako aj pre colné orgány ČŠ EÚ.

Zavádza sa aj nová osobitná úprava na priznávanie a platenie dane pri dovoze.

Okrem toho dochádza aj k úpravám oboch existujúcich osobitných úprav mOSS (zahrnutie služieb dodaných spotrebiteľovi v členskom štáte spotreby s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH a v prípade EÚ schémy aj jej rozšírenie o predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité domáce dodania tovaru.

Mení sa úloha elektronických platforiem, prostredníctvom ktorých predávajú tovary do/v EÚ zdaniteľné osoby neusadené v EÚ.