Podnikové poradenstvo

Stravovanie zamestnancov

Stravovanie zamestnancov 1163 650 admin

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021. V tomto článku sa osobitne venujem stravovaniu zamestnancov.

Stravovanie zamestnancov

Novelou sa dopĺňa možnosť zamestnanca nahradiť stravný lístok účelovo viazaným finančným príspevkom na stravovanie. V súčasnej dobe nie je jasné ako sa bude účelovosť preukazovať.

Stále platí, že zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre zamestnanca, ak odpracuje viac ako 4 hodiny. Pri zamestnancoch, ktorí odpracujú viac ako 11 hodín zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä:

 • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení;
 • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo;
 • prostredníctvom gastrolístkov.

Poskytnutie finančného príspevku predstavuje určitú „variantu“ zabezpečenia stravovania.

Od 1. januára 2023 platí, že gastrolístky sa poskytujú v elektronickej forme. Výnimka je v tom prípade, že použitie stravného lístka v elektronickej forme nie je možné.

Novelou zákonníka práce sa zavádza od 1.3.2021 možnosť výberu zamestnanca medzi stravným lístkom a finančným príspevkom ( v tom prípade ak mu zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie formou teplého jedla). Od tohto termínu môžu zamestnanci žiadať svojho zamestnávateľa o poskytnutie finančného príspevku. Zamestnanec je viazaný výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zamestnávateľ by mal mať vypracovaný vnútorný predpis, ktorý bude tieto situácie riešiť presnejšie.

Nárok na poskytnutie finančného príspevku (ani na gastrolístok) nemajú zamestnanci, kde zamestnávateľ prevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie a tak isto tí zamestnanci, ktorí sa stravujú prostredníctvom stravovacieho zariadenia, s ktorým ma uzavretú zmluvu zamestnávateľ.

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom stravovania, môže umožniť zamestnancom rozhodnúť sa pre finančný príspevok na stravovanie až od 1.1.2022.

Suma finančného príspevku sa líši podľa toho, či zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla, poskytuje gastrolístok alebo neprispieva na stravovanie týmito dvoma spôsobmi.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka iným zamestnancom, tak suma finančného príspevku na stravovanie je:

 • suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka iným zamestnancom
 • súčasne najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty gastrolístka t.j. 2,11 eur.

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka iným zamestnancom, tak suma finančného príspevku na stravovanie je:

 • najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty gastrolístka. Aktuálne najmenej 2,11 eur
 • najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Aktuálne najviac 2,81 eur.

Okrem tejto sumy zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok zo sociálneho fondu.

Finančný príspevok je oslobodený od dane, odvody z neho neplatí ani zamestnanec ani zamestnávateľ.

Možnosť vybrať si finančný príspevok nemá ZSČO a konateľ, ktorý pracuje na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa.

Zákonník práce účinný od 1.3.2021 znižuje výšku maximálneho poplatku za sprostredkované stravovacie služby a to z 3 % na 2 % hodnoty uvedenej stravovacej poukážky.

Pre ďalšie informácie sme Vám k dispozícii.

Novela daňového poriadku a uplatnenie výdavkov na testovanie za daňové výdavky

Novela daňového poriadku a uplatnenie výdavkov na testovanie za daňové výdavky 1163 650 admin

Vzhľadom na zhoršené podnikateľské prostredie z dôvodu pandémie COVID-19, vláda prijala novely zákonov v skrátenom konaní, ktoré majú pomôcť zmierniť následky pandémie pre podnikateľov.

Schválená novela daňového poriadku

Národná rada schválila  28.1.2021 novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Jej zámerom je v súvislosti s pandémiou ustanoviť kompetenciu vláde upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu určenom vo vládnom nariadení a druhou novinkou je umožniť správcovi dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok určených Finančným riaditeľstvom.

Po novom správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle (§ 57 odsek 2 daňového poriadku) .  Druhá novinka je, že vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

Schválená novela zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Vláda schválila dňa 27.1.2021 návrh zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19. Predmetom návrhu je zmiernenie podmienky pre nárok na uplatnenie  daňového bonusu na vyživované dieťa a možnosť uplatniť výdavky na testovanie alebo v súvislosti s testovaním na zistenie COVID-19 za daňové výdavky.

Počas obdobia pandémie daňovým výdavkom sú aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie

 1. zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej  osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
 2. daňovníkom s príjmami podľa osobitného predpisu na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,
 3. daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.

Pre zamestnanca výdavky poskytnuté na jeho testovanie a testovanie blízkej osoby, nebudú predmetom dane z príjmu.

 

Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1.7.2021

Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1.7.2021 1163 650 admin

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej zákon o DPH) v znení neskorších predpisov bola schválená parlamentom 5. novembra 2020 a zverejnená v Zbierke zákonov v SR 2. decembra 2020.

Novelu je možné rozdeliť na tri významné oblasti, ktorých sa dotýka. Prvou je možnosť opravy základu dane a dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky. Zákon zavádza podmienky pri splnení, ktorých môže dodávateľ, žiadať od štátu späť sumu dane zodpovedajúcu nezískanej protihodnote. Ide o dodávateľa, ktorému po vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku nebolo zaplatené za dodávku zo strany odberateľa. Ale na druhej strane sa zavádza povinnosť pre kupujúceho, opraviť základ dane a vrátiť štátu odpočítanú sumu dane zodpovedajúcu nezaplatenej dodávke tovaru alebo služby.

Novela zákona o DPH sa ďalej venuje zásielkovému predaju, ktorý premenováva na predaj tovaru na diaľku. Nové pravidlá pre predaj tovaru na diaľku budú platiť od 1.7.2021.

Treťou oblasťou, ktorej sa venuje novela zákona o DPH sú legislatívno-technické zmeny.

Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Prvá oblasť predstavuje významnú zmenu v zákone o DPH a dopĺňa § 25a zákona o DPH. Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý  je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou. Nevymožiteľnou je len pohľadávka, ktorá spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) až g) § 25a zákona o DPH.

Nevymožiteľnou je pohľadávka:

 • ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní podľa exekučného poriadku a od začatia exekučného konania uplynulo 12 mesiacov a pohľadávka nebola v celom rozsahu vymožená,
 • na majetok odberateľa (dlžníka) bolo začaté konkurzné konanie a bolo zastavené pre nemajetnosť dlžníka (teda ešte pred začatím samotného konkurzu) alebo konkurz bol zrušený pre nemajetnosť dlžníka; na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní,
 • sa odberateľ nachádza v oddlžení a konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu z uvedeného dôvodu v Obchodnom vestníku; na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná, alebo súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára,
 • odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku,
 • dlžník FO zomrel, pričom buď nezanechal žiadny majetok alebo majetok nepatrnej hodnoty, respektíve sa zistilo, že dedičstvo je predĺžené,
 • uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
 • bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená, a to dňom zverejnenia tohto uznesenia v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná.

Novela zákona o DPH upravuje aj administratívne povinnosti v súvislosti s opravou základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.

Dodávateľ nemôže urobiť opravu základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach, ak daňový subjekt nepreukáže existenciu dobrej viery, tak isto nemôže ísť o dodávku pre osoby určené v § 22 odsek 9 zákona o DPH (osoby, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi) a tiež sa oprava vylučuje pri službe a tovare, ktoré boli dodané odberateľovi (dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok odberateľa (dlžníka).

Veľkým obmedzením na uplatnenie práva na opravu základu dane a dane je ustanovená 3 ročná prekluzívna doba, ktorá začína plynúť posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Po tejto lehote nie je možné urobiť opravu základu dane a dane, ale zákon ustanovuje aj prípady prerušenia plynutia doby  a v niektorých prípadoch aj podmienky tohto prerušenia.

Predaj tovaru na diaľku a osobitné úpravy uplatňovania dane platné od 1.7.2021

Novela zavádza zrovnoprávnenie európskych podnikateľov s podnikateľmi z tretích štátov. Doteraz platilo, že zákazky malej hodnoty boli pri dovoze oslobodené (zákazky do 22 eur), čo sa od 1.7.2021 ruší.

Pri zásielkovom predaji nedochádza len k zmene terminológie na „predaj tovaru na diaľku“, ale aj k zmenám pravidiel pri dodaní tovaru. Pri predaji tovaru na diaľku sa mení miesto dodania, po starom mal zásielkový predaj miesto dodania podľa hodnoty dodaného tovaru (hranica 35 000 eur), po novom je od jedného eura miesto dodania v inom členskom štáte, ak § 16a odsek 1 zákona o DPH nehovorí inak. Rozširuje sa vecný rozsah tohto pojmu a zavádza sa definícia a aj osobitné pravidlá pre dodanie tovaru pre nezdaniteľné osoby, ktorého preprava/odoslanie začína mimo Európskej Únie (tzv. predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov).

Zavádza sa nová úprava (importný one-stop shop) pre účely uľahčenia uplatňovania pravidiel DPH

pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov tak pre obchodníkov, ako aj pre colné orgány ČŠ EÚ.

Zavádza sa aj nová osobitná úprava na priznávanie a platenie dane pri dovoze.

Okrem toho dochádza aj k úpravám oboch existujúcich osobitných úprav mOSS (zahrnutie služieb dodaných spotrebiteľovi v členskom štáte spotreby s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH a v prípade EÚ schémy aj jej rozšírenie o predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité domáce dodania tovaru.

Mení sa úloha elektronických platforiem, prostredníctvom ktorých predávajú tovary do/v EÚ zdaniteľné osoby neusadené v EÚ.

 

Prijaté opatrenia – opatrenie 2 a 4

Prijaté opatrenia – opatrenie 2 a 4 1163 650 NB Consult

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Príspevky sa poskytujú za obdobie od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

V súčasnosti existujú 4 opatrenia.

Opatrenie 1 a 3 je pre zamestnávateľov. Opatrenie 2 je pre SZČO. Opatrenie 4 je pre fyzické osoby, ktoré nemajú od 13.3.2020 žiadny iný príjem a splnia podmienky uvedené v opatrení.

Opatrenie 2

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. Na príspevok nemá nárok SZČO, ktorá je zároveň v pracovnom pomere.

Kto má nárok?

SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Ako sa poskytne príspevok?

Výška paušálneho príspevku pre SZČO je:

Za marec pri :

 1. Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok 90 €
 2. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 150 €
 3. Poklese tržieb o 30 % a viac – príspevok 210 €
 4. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 270 €

Od apríla pri:

 1. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 180 €
 2. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 300 €
 3. Poklese tržieb o 60 % a viac – príspevok 420 €
 4. Poklese tržieb o 80 % a viac – príspevok 540 €

Opatrenie 4

Nárok má fyzická osoba, ktorá nemá žiadny príjem. Tento príspevok nebude vyplácaný zamestnávateľovi, ide o príspevok pre fyzickú osobu.

Príspevok sa poskytne SZČO, ktorej nevznikla povinnosť platby nemocenského a dôchodkového poistenia a nemôže si uplatniť príspevok z opatrenia 2 z titulu neplatenia odvodov. Táto SZČO podnikala k 31.12.2018. Opatrenia sa bude týkať napríklad pedikérky, ktorá nie je nemocensky a dôchodkovo poistená a preto nemala nárok na čerpanie príspevku z opatrenia 2.

Tento príspevok sa bude týkať aj fyzickej osoby, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur, je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je jej zamestnancom a zároveň táto osoba nemôže byť spoločníkom v inej s.r.o.

Ako sa poskytne príspevok?

Výška príspevku: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Aj pri opatrení 2 musia byť splnené podmienky  podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, aby bol príspevok nárokovateľný.

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 76/2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Postup sme opísali v článku Odklad platenia poistného v krízovej situácii pre zamestnávateľa a SZČO.

Ostatným opatreniam sa venujeme v samostatných článkoch. Pre bližšiu konzultáciu sme Vám k dispozícii.

Prijaté opatrenia – Opatrenie 3

Prijaté opatrenia – Opatrenie 3 1163 650 NB Consult

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Príspevky sa poskytujú za obdobie od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

V súčasnosti existujú 4 opatrenia.

Opatrenie 1 a 3 je pre zamestnávateľov. Opatrenie 2 je pre SZČO. Opatrenie 4 je pre fyzické osoby, ktoré nemajú od 13.3.2020 žiadny iný príjem a splnia podmienky uvedené v opatrení.

Opatrenie 3

Opatrenie 3 je vhodné pre zamestnávateľov, ktorí neboli povinne uzatvorení na základe rozhodnutia ÚVZ SR, ale ktorým poklesli tržby prerušením alebo obmedzením prevádzkovej činnosti z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok. Opatrenie 3 rozlišuje príspevok 3A alebo príspevok 3B. Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností a o ten typ príspevku žiadať na celé obdobie. Príspevok sa poskytuje len za zamestnancov v pracovnom pomere.

Príspevok 3A

Príspevok 3A pripomína príspevok z opatrenia 1, ale je pre tých zamestnávateľov, ktorí nemuseli byť povinne zatvorení na základe rozhodnutia UVZS. Poskytne sa príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pri prekážkach na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % priemerného zárobku (bez ohľadu na pokles tržieb), najviac však v sume 880 €.

Príspevok 3B

Príspevok 3B je určený pre tých zamestnávateľov, ktorý majú pokles tržieb. Ide o paušálny príspevok na každého zamestnanca v závislosti od % poklesu tržieb za sledovaný mesiac.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. V čase písanie článku nie je známe ako sa bude príspevok krátiť pri čerpaní PN, OČR, dovolenky resp. či bude nárok na čiastkový príspevok.

Ako sa poskytne príspevok?

Výška paušálneho príspevku 3B bude na každého zamestnanca :

Za marec pri :

 1. Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok 90 €
 2. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 150 €
 3. Poklese tržieb o 30 % a viac – príspevok 210 €
 4. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 270 €

Od apríla :

 1. Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok 180 €
 2. Poklese tržieb o 40 % a viac – príspevok 300 €
 3. Poklese tržieb o 60 % a viac – príspevok 420 €
 4. Poklese tržieb o 80 % a viac – príspevok 540 €

Aj pri opatrení 3 musia byť splnené podmienky  podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, aby bol príspevok nárokovateľný.

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 76/2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Postup sme opísali v článku Odklad platenia poistného v krízovej situácii pre zamestnávateľa a SZČO.

Ostatným opatreniam sa venujeme v samostatných článkoch. Pre bližšiu konzultáciu sme Vám k dispozícii.

Prijaté opatrenia – Opatrenie 1

Prijaté opatrenia – Opatrenie 1 1163 650 NB Consult

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Príspevky sa poskytujú za obdobie od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

V súčasnosti existujú 4 opatrenia.

Opatrenie 1 a 3 je pre zamestnávateľov. Opatrenie 2 je pre SZČO. Opatrenie 4 je pre fyzické osoby, ktoré nemajú od 13.3.2020 žiadny iný príjem a splnia podmienky uvedené v opatrení.

Opatrenie 1

Oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia 1 je zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZS).

Zamestnávateľ, ktorý môže žiadať o príspevok na základe opatrenia 1 je ten, ktorý musel uzatvoriť prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZS. Do tejto skupiny patria aj zamestnávatelia, ktorí boli nútene uzatvorení, ale vykonávali náhradnú činnosť. Ostatní zamestnávatelia, ktorí neboli nútene uzatvorení, môžu žiadať o príspevok podľa opatrenia 3. Môže nastať aj kombinácia, že zamestnávateľ má prevádzku, ktorá bola uzatvorená rozhodnutím ÚVZS a zároveň má zamestnancov, ktorý nemohli pracovať z dôvodu poklesu zákaziek. V tomto prípade, pri zamestnancoch, kde prevádzka bola uzatvorená žiada zamestnávateľ príspevok podľa opatrenia 1 a na ostatných podľa opatrenia 3.

Kto má nárok?

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Do cieľovej skupiny patria len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Opatrenie 1 sa nevzťahuje na konateľa, ktorý pracuje na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, tak isto sa nevzťahuje na pracovníkov pracujúcich na základe dohôd.

Na čo sa poskytne príspevok?

Príspevok sa poskytne na úhradu náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 a 4 a podľa § 250 ods. 6 Zákonníka práce vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac do výšky 1100 eur na zamestnanca za príslušný mesiac. Zamestnávatelia, ktorí poskytujú náhradu mzdy vo výške nižšej ako 80 % priemerného zárobku (zvyčajne 60 %), dostanú príspevok vo výške vyplatenej náhrady, max. 880 eur na zamestnanca.

Výpočet príspevku

Výpočet príspevku = 80 % z počtu hodín prekážky v práci zamestnanca x priemerný zárobok    podľa § 134 Zákonníka práce

Podmienky na uplatnenie nároku na príspevok

Zamestnávateľ/szčo musia splniť podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 1. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie,poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Ostatným opatreniam sa venujeme v samostatných článkoch. Pre bližšiu konzultáciu sme Vám k dispozícii.

Odklad platenia poistného v krízovej situácii pre zamestnávateľa a SZČO

Odklad platenia poistného v krízovej situácii pre zamestnávateľa a SZČO 1320 650 NB Consult

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 76/2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre účely odkladu platenia poistného pre zamestnávateľa a SZČO.

Týmto nariadením sa vypočíta pokles čistého obratu a príjmov z podnikania v zmysle § 293ew Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a tak isto v zmysle § 38ev zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Nárok na odklad platenia odvodov

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykáže pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za marec 2020, tak poistné je splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Upozorňujeme, že v prípade zamestnávateľa ide o odvody hradené zamestnávateľom, nie o odvody, ktoré hradí zamestnávateľ za zamestnanca. Odvody hradené za zamestnanca musia byť uhradené.

Výpočet čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

Čistým obratom sa rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Príjmom z podnikania v sústave jednoduchého účtovníctva a daňovej evidencie je príjem podľa § 6 odsek 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Tzn. pri fyzickej osobe sa do príjmu nezahŕňa iný druh príjmu ako napríklad príjem zo závislej činnosti, príjem z kapitálového majetku, príjem z prenájmu podľa §6 odsek 3 zákona o dani z príjmov a iné.

Pokles tržieb

Zamestnávateľ alebo SZČO potrebuje vypočítať pokles tržieb (príjmov).

Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za mesiac:

 1. v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb,
 2. február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Zamestnávateľ, ktorý vykonával činnosť aj v roku 2019 má možnosť rozhodnúť sa, či použije na určenie poklesu tržieb údaje z mesiaca marca 2019 alebo použije mesačný priemer za rok 2019, ak činnosť vykonával celý rok. Odvádzateľ poistného má možnosť voľby, predpokladáme, že každý si určí ten model, ktorý je pre neho výhodnejší.

Ako požiadať o odklad platenia odvodov v sociálnej poisťovni

Na stránke sociálnej poisťovne je čestné vyhlásenie, kde žiadateľ uvedenie ako určil pokles tržieb resp. príjmov a čestne prehlási, že pokles na strane príjmov resp. tržieb je viac ako o 40 %. Čestné vyhlásenie sa odošle elektronicky.

DANE V ČASE KORONAVÍRUSU – ZMEŠKANIE LEHOTY

DANE V ČASE KORONAVÍRUSU – ZMEŠKANIE LEHOTY 1382 922 NB Consult

DANE V ČASE KORONAVÍRUSU – ZMEŠKANIE LEHOTY

 

Platí nový zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje aj zmeškanie lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

V zmysle daňového poriadku platí: Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť.

Zároveň zákon o mimoriadnych opatreniach dopĺňa, že zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.

Podľa § 10 zákona o mimoriadnych opatreniach za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,  ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V mimoriadnom zákone je aj úprava povinností súvisiacich s povinnosťou podať daňové priznanie, ktorú zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje v §49.  Podľa § 21 zákona o mimoriadnych opatreniach platí, že daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov  uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňovník má povinnosť v tejto lehote daň aj zaplatiť.

Daňovník mohol podať oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a predĺžila sa mu lehota o 3 mesiace do 30.06.2019 resp. ak mal príjmy zo zahraničia, tak sa lehota predĺžila o 6 mesiacov. Aj tomuto daňovníkovi, ktorý podal oznámenie sa lehota automaticky predlžuje podľa § 21 zákona o mimoriadnych opatreniach a môže podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

Zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od roku 2016

Zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od roku 2016 1382 922 admin

NRSR schválila novelu zákona o DPH dňa 1.10.2015, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od roku 2016. Obsahuje významné zmeny, ktoré sa dotknú občanov, ale aj malých a stredných podnikateľov.

Uplatňovanie dane až po prijatí platby

Do zákona sa dostal nový mechanizmus, do ktorého môžu malý a stredný podnikatelia vstúpiť dobrovoľne. V rámci novely zákona ministerstvo financií navrhuje zavedenie režimu uplatňovania dane z pridanej hodnoty (DPH) až po prijatí platby.  Táto možnosť je len pre podnikateľov, ktorých ročný obrat nepresiahol 100 tis. Eur. Ak sa podnikateľ rozhodne vstúpiť do tohto mechanizmu, tak od nového roka by platil štátu daň z pridanej hodnoty až po tom, keď dostane od odberateľa peniažky na bankový účet alebo do pokladne. Na druhej strane, odberateľ si môže odpočítať daň z kúpených tovarov a služieb až po zaplatení.

Zmena DPH v systéme stavebníctva

Do zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádza ďalší inštitút, kedy dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia tzv. reverse charge aj v oblasti stavebníctva. Pričom musí byť splnená podmienka, že aj príjemca plnenia aj poskytovateľ plnenia musí byť registrovaný pre DPH. Princípom je, že daň štátu odvedie prijímateľ plnenia.

 

Zníženie sadzby DPH na vybrané potraviny

Zavádza sa zoznam potravín so zníženou sadzbou DPH. Dole uvedené potraviny budú mať sadzbu DPH 10 %.

 

Zoznam potravín so zníženou sadzbou DPH Vysvetlivky
Hovädzie mäso Čerstvé alebo chladené, s kosťou aj vykostené (okrem vnútorností), v celku aj porciované
Bravčové mäso
Mäso z oviec vrátane jahňaciny a kozie mäso
Kuracie, kačacie, husacie alebo morčacie mäso a droby z hydiny, napr. pečienky, pľúcka, srdcia, krky  
Králičie mäso a droby z domácich králikov Čerstvé alebo chladené, v celku aj porciované
Sladkovodné ryby (aj živé). Napr. pstruhy, kapry, sumce, zubáče, šťuky a pod. Čerstvé alebo chladené, v celku alebo porciované
Rybie filé zo sladkovodných rýb, napr. zo pstruhov, kaprov, sumcov, zubáčov, šťúk a pod. Filé predstavuje plátky rybacieho mäsa, ak bola odstránená hlava, vnútornosti, plutvy a kosti.
Bežné nízkotučné, polotučné aj plnotučné kravské aj kozie mlieko Nezahŕňa napr. ochutené mlieko a smotana, jogurt a jogurtové alebo acidofilné mlieko, kefír, cmar a pod.
Klasické maslo získané výlučne z mlieka Nezahŕňa rastlinné maslo a tukové nátierky, iné rastlinné tuky, syry a tvaroh.
Čerstvý chlieb – bežný konzumný aj celozrnný, tmavý, slnečnicový a pod. Chlieb, ktorý váži viac ako 400 g. Ak je porciovaný, môže mať aj nižšiu hmotnosť.

V prípade bližších informácii k problematike dani z pridanej hodnoty, ma neváhajte kontaktovať.

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení lekárov

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení lekárov 1382 922 admin

Zmeny v Zákone o liekoch, vyvolali aj zmeny v zdaňovaní nepeňažných a peňažných plnení vyplatených/ poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Snahou tejto novely je zaviesť protikorupčné opatrenia do právneho systému.

S účinnosťou od 1.1.2015 sa zavádza nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa. Tieto plnenia sa zdaňujú bez výnimky zrážkovou daňou, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania (bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej osobe alebo právnickej osobe).

Držiteľom je držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, výrobca zdravotníckej pomôcky, výrobca dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby. Nakoľko pri zrážkovej dani sa uplatňuje mechanizmus, že sa zdaní celé plnenie bez uplatnenia výdavkov, v tomto prípade tiež tomu nie je inak.

Aj právnická osoba –  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorá príjme peňažné alebo nepeňažné plnenia, musí toto plnenie zdaniť zrážkovou daňou a tak isto daňovými výdavkami nie sú výdavky vzťahujúce sa  k peňažnému alebo nepeňažnému plneniu (výnimky má klinické skúšanie).

Dary poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa zdaňujú zrážkovou daňou bez ohľadu na to, či ide o poskytovateľa, ktorý je zamestnancom, má príjmy podľa § 6 alebo § 8 Zákona o dani z príjmov alebo je právnickou osobou. Špecifikom je, že sa nemôžu uplatniť žiadne výdavky.

Kto je povinný zaplatiť daň pri peňažných a nepeňažných plneniach poskytnutých od držiteľov:

Platiteľom dane pri peňažných plneniach je držiteľ. Má povinnosť zraziť daň do 15 dní nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný. V rovnakej lehote zrazenie dane aj oznamuje správcovi dane na tlačive vydanom FR SR.

Platiteľom dane pri nepeňažných plneniach je príjemca plnenia, teda konkrétny lekár, ktorý dostane nepeňažné plnenie, držiteľ má len informačné povinnosti voči daňovému úradu. Existuje výnimka z platenia dane:

 • daň sa neodvádza ak nepeňažné plnenia nepresiahli v úhrne za kalendárny štvrťrok od všetkých držiteľov 10 eur

Ak platiteľ dane nemá číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka oznámi správcovi dane začatie poberania nepeňažného príjmu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ho prijal.

Významné zmeny od 1. 1. 2016

V súčasnosti je v § 9/2/y Zákona o dani z príjmov oslobodená účasť  na sústavnom vzdelávaní. Od 1. 1. 2016 sa oslobodzuje aj strava poskytovaná na akomkoľvek odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel (Zákon o liekoch) do výšky podľa Zákona o cestovných náhradách. Výnimkou je situácia ak vznikne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nárok na stravu podľa Zákona o cestovných náhradách alebo hodnota stravy poskytnutá držiteľom prevyšuje nárok určený Zákonom o cestovných náhradách.

Ale naďalej bude platiť, že oslobodené nie je ubytovanie ani cestovné.

Predlžuje sa  periodicita pre vyberanie dane zrážkou a oznamovacích povinnosti zo štvrťroka na kalendárny rok pre nepeňažné plnenia. V tejto súvislosti sa  daň vyberaná zrážkou nevyberie, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny rok nepresiahne 40 eur.

Ak Vás táto téma zaujala, kontaktuje ma, vysvetlím Vám možnosti zdaňovania a nastavím optimálne riešenie pre Vás.