COVID dotácie pre kreatívny priemysel a overenie oprávnených výdavkov audítorom

Covid dotácia pre kreatívny priemysel

COVID dotácie pre kreatívny priemysel a overenie oprávnených výdavkov audítorom

COVID dotácie pre kreatívny priemysel a overenie oprávnených výdavkov audítorom 1163 650 admin

Obchodné spoločnosti, ktoré podnikajú v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu majú právo získať COVID dotáciu, ktorá sa poskytuje na základe výzvy. Ministerstvo kultúry zadefinovalo zásady a  pravidlá posudzovania oprávnenosti výdavkov, ako aj stanovenie povinných náležitostí a postupu zúčtovania dotácie poskytnutej na základe výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dňa 28. 09. 2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie COVID dotácie pre špecifické obchodné spoločnosti podnikajúce v kultúre a kreatívnom priemysle (ďalej ako „odvetvie KKP“) v rámci podprogramu 6.2.1 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky.

Povinnosťou audítora je preskúmať oprávnené výdavky v zmysle výzvy, ktoré môžu byť hradené z dotácie. Neoprávneným výdavkom je napríklad kapitálový výdavok. Kapitálovým výdavkom sa rozumie výdavok na obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku. Všeobecne pri určení, či ide o kapitálový výdavok je nevyhnutné postupovať podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a tam určenej definície dlhodobého majetku. Či výdavok je oprávnený bude skúmať audítor.

V prípade overenie Covid dotácie ako audítorská spoločnosť vydáme správu. Úlohou správy je potvrdiť správnosť zúčtovania dotácie. Povinnosť mať overené zúčtovanie audítorom, vzniká v prípade dotácie nad 20 000 eur. Pri dotácií do 20 000 eur je jej predloženie na rozhodnutí prijímateľa dotácie. Výhodou dať si overiť Covid dotáciu audítorom je v tom, že oprávnený subjekt už nepredkladá aj  kópie účtovnej dokumentácie preukazujúcej jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich.

Správa štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorú prijímateľ dotácie predkladá spoločne s formulárom zúčtovania dotácie obsahuje výrok audítora, ktorý najmä potvrdzuje, že:

  • účtovné doklady potvrdzujúce použitie finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácie podľa zmluvy boli riadne zaúčtované a výdavky zúčtované voči dotácii boli uhradené v období oprávnenosti výdavkov a patria medzi oprávnené výdavky,
  • účtovné doklady spĺňajú všetky náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a umožňujú jednoznačnú identifikáciu prijímateľa úhrady
  • poskytnuté finančné prostriedky prijímateľ dotácie použil v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou a metodickým usmernením na realizáciu projektu s názvom: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.