DANE V ČASE KORONAVÍRUSU – ZMEŠKANIE LEHOTY

DANE V ČASE KORONAVÍRUSU – ZMEŠKANIE LEHOTY

DANE V ČASE KORONAVÍRUSU – ZMEŠKANIE LEHOTY 1382 922 NB Consult

DANE V ČASE KORONAVÍRUSU – ZMEŠKANIE LEHOTY

 

Platí nový zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje aj zmeškanie lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

V zmysle daňového poriadku platí: Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť.

Zároveň zákon o mimoriadnych opatreniach dopĺňa, že zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.

Podľa § 10 zákona o mimoriadnych opatreniach za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,  ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V mimoriadnom zákone je aj úprava povinností súvisiacich s povinnosťou podať daňové priznanie, ktorú zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje v §49.  Podľa § 21 zákona o mimoriadnych opatreniach platí, že daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov  uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Daňovník má povinnosť v tejto lehote daň aj zaplatiť.

Daňovník mohol podať oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a predĺžila sa mu lehota o 3 mesiace do 30.06.2019 resp. ak mal príjmy zo zahraničia, tak sa lehota predĺžila o 6 mesiacov. Aj tomuto daňovníkovi, ktorý podal oznámenie sa lehota automaticky predlžuje podľa § 21 zákona o mimoriadnych opatreniach a môže podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.