Nová verzia kontrolného výkazu od 1.7.2023

Nová verzia kontrolného výkazu od 1.7.2023

Nová verzia kontrolného výkazu od 1.7.2023 1163 650 admin

Vážený klient,

Podávame Vám krátku informáciu k novej verzii kontrolného výkazu s označením KVDPHv23. Nová verzia kontrolného výkazu sa bude používať len z toho titulu, že sa zavádza 5 % sadzba dane (doteraz boli sadzby dane 20 % a 10 %).

 

V novej verzii formulára (KVDPHv23) nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym zmenám a od 1.7.2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21.

 

Znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane (§ 27 ods. 3 zákona o DPH) sa od 1.1.2023 uplatňuje na:

  • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
  • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

 

Nová verzia formulára KVDPHv23 platná od 1.7.2023 sa prvýkrát použije pri podávaní KV DPH za zdaňovacie obdobie júl 2023 (termín na podanie KV DPH za toto zdaňovacie obdobie je do 25.8.2023) alebo za zdaňovacie obdobie III. kalendárny štvrťrok 2023 (termín na podanie KV DPH za toto zdaňovacie obdobie je do 25.10.2023).