Prijaté opatrenia – Opatrenie 1

Prijaté opatrenia – Opatrenie 1

Prijaté opatrenia – Opatrenie 1 1163 650 NB Consult

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Príspevky sa poskytujú za obdobie od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

V súčasnosti existujú 4 opatrenia.

Opatrenie 1 a 3 je pre zamestnávateľov. Opatrenie 2 je pre SZČO. Opatrenie 4 je pre fyzické osoby, ktoré nemajú od 13.3.2020 žiadny iný príjem a splnia podmienky uvedené v opatrení.

Opatrenie 1

Oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia 1 je zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZS).

Zamestnávateľ, ktorý môže žiadať o príspevok na základe opatrenia 1 je ten, ktorý musel uzatvoriť prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZS. Do tejto skupiny patria aj zamestnávatelia, ktorí boli nútene uzatvorení, ale vykonávali náhradnú činnosť. Ostatní zamestnávatelia, ktorí neboli nútene uzatvorení, môžu žiadať o príspevok podľa opatrenia 3. Môže nastať aj kombinácia, že zamestnávateľ má prevádzku, ktorá bola uzatvorená rozhodnutím ÚVZS a zároveň má zamestnancov, ktorý nemohli pracovať z dôvodu poklesu zákaziek. V tomto prípade, pri zamestnancoch, kde prevádzka bola uzatvorená žiada zamestnávateľ príspevok podľa opatrenia 1 a na ostatných podľa opatrenia 3.

Kto má nárok?

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Do cieľovej skupiny patria len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Opatrenie 1 sa nevzťahuje na konateľa, ktorý pracuje na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, tak isto sa nevzťahuje na pracovníkov pracujúcich na základe dohôd.

Na čo sa poskytne príspevok?

Príspevok sa poskytne na úhradu náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 a 4 a podľa § 250 ods. 6 Zákonníka práce vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac do výšky 1100 eur na zamestnanca za príslušný mesiac. Zamestnávatelia, ktorí poskytujú náhradu mzdy vo výške nižšej ako 80 % priemerného zárobku (zvyčajne 60 %), dostanú príspevok vo výške vyplatenej náhrady, max. 880 eur na zamestnanca.

Výpočet príspevku

Výpočet príspevku = 80 % z počtu hodín prekážky v práci zamestnanca x priemerný zárobok    podľa § 134 Zákonníka práce

Podmienky na uplatnenie nároku na príspevok

Zamestnávateľ/szčo musia splniť podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

  1. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
  2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie,poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Ostatným opatreniam sa venujeme v samostatných článkoch. Pre bližšiu konzultáciu sme Vám k dispozícii.