Živnostníci – nové vymeriavacie základy pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022

Živnostníci – nové vymeriavacie základy pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022

Živnostníci – nové vymeriavacie základy pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022 1163 650 admin

Pre živnostníkov platia od 1. januára 2022 nové vymeriavacie základy pre platenie sociálneho a zdravotného poistenia.

V nadväznosti na hore uvedené sa minimálne odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne zvýšia o 6,79 € a do zdravotnej poisťovne o 2,87 € oproti roku 2021.

Sociálne poistenie

Odvody sa zvyšujú v závislosti od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom.

Pre rok 2022 je minimálny vymeriavací základ a maximálny vymeriavací základ upravený nasledovne:

Rok Minimálny
vymeriavací základ v €
Maximálny
vymeriavací základ v €
Hranica príjmu
v €
2022 566,50 7 931 6798

 

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 €. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude minimálne poistné vo výške 199,11 €.

Zdravotné poistenie

SZČO, ak získa živnostenské oprávnenie, má povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni vznik platiteľa poistného. Zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami.

 

Minimálne odvody do ZP (SZČO) v roku 2022:

Druh poistenia % Minimálny odvod v €
Zdravotné poistenie bez ZŤP 14 79,31
Zdravotné poistenie so ZŤP 7 39,65