Zmeny v zákone o DPH od roku 2023

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 1163 650 admin

Vážení čitatelia,

podávame Vám krátku informáciu k zmenám v zákone o dani z pridanej hodnoty, ktoré platia od 1.1.2023.

Osobitne dávame do pozornosti povinnosť dlžníka opraviť odpočítanú daň pri nezaplatení protihodnoty, a to bez ohľadu na opravu základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby.

Táto povinnosť bude vznikať v zdaňovacom období, v ktorom uplynie 100 dní od splatnosti záväzku a v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil.

 

              Zmeny v oblasti registrácie za platcu DPH

 • Mení sa povinnosť registrovať sa za zdaniteľnú osobu. Ten, kto dodáva výlučne oslobodené plnenia podľa § 37 až 39 zákona o DPH, nemá povinnosť registrovať sa za platcu DPH pri prekročení obratu 49 790 eur. Dôležitá je formulácia výlučne, ak by táto osoba dodala, čo i len jedno plnenie s DPH a presiahla obrat 49 790 eur, tak už je povinná sa registrovať.
 • Hore uvedená osoba, ktorá je platiteľom DPH a je registrovaná pred touto novelou môže požiadať o zrušenie registrácie, ak bude dodávať výlučne oslobodené plnenia podľa ustanovení §37 až 39 zákona o DPH a tiež zahraničná osoba, ak bude uskutočňovať v tuzemsku výlučne dodania, pri ktorých nemá povinnosť registrácie podľa ustanovení §5 ods. 1 zákona o DPH ( §81 ods.1; §85km ods.1,8).

 

              Osobitne upozorňujem na zmenu v oblasti nevymožiteľných pohľadávok

 • so zámerom zlepšenia podnikateľského prostredia sa znižuje časový test a pohľadávka bude nevymožiteľná, ak bude viac ako 150 dní po splatnosti, a súčasne:
  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ realizoval akýkoľvek úkon smerujúci k získaniu úhrady,
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu,
  • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ vymáha pohľadávku v exekučnom konaní ( §25a ods.2,5,15,16).

              Na druhej strane dlžníkovi vznikajú povinnosti.

 • Nové pravidlá sa vzťahujú len na tie záväzky, pri ktorých 100 dní od splatnosti uplynie po 31.decembri 2022. Zákon žiadnym spôsobom nezasahuje do súkromno-právnych dohôd týkajúcich sa splatnosti záväzku a ani do osobitných spôsobov plnenia (napríklad § 565 Občianskeho zákonníka). V prípade, že 100 dní od splatnosti záväzku uplynulo do 31. decembra 2022, sa na opravu odpočítanej dane, s výnimkou situácií uvedených v odseku 1 písm. b), vzťahujú prechodné ustanovenia § 85km ods. 5 a 6.
 • Zavádza sa povinnosť dlžníka opraviť odpočítanú daň pri nezaplatení protihodnoty, a to bez ohľadu na opravu základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby.
 • Táto povinnosť bude vznikať v zdaňovacom období, v ktorom uplynie 100 dní od splatnosti záväzku a v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil. Podľa dôvodovej správy ide o aplikáciu právneho názoru SDEÚ (C-335/19, prípad E, bod 42), podľa ktorého môže členský štát požadovať opravu odpočítanej dane ešte skôr (100 dní), ako si dodávateľ nárokuje dokladom o oprave vrátenie dane z nezaplatenej pohľadávky (150 dní).
 • V určitých prípadoch /ak u dlžníka nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. b), c) alebo f) zákona oDPH/ a dodávateľ z tohto dôvodu pristúpi k oprave základu dane podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH pred uplynutím 100-dňovej doby (resp. v prípade, že 100 dní od splatnosti uplynulo do 31.12.2022), o čom doručí dlžníkovi opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH, bude povinnosť opravy odpočítanej dane viazaná na doručenie opravného dokladu
 • V prípade, ak platiteľ, ktorý za dodanie tovaru/služby úplne/čiastočne nezaplatil, “posúva“ uplatnenie vzniknutého práva na odpočítanie dane (v súlade s § 51 ods. 2 zákona o DPH) a do uplatnenia práva uplynie 100 dní od splatnosti záväzku, súčasne s odpočítaním dane opraví aj odpočítanú daň.
 • Pri oprave odpočítanej dane sa zohľadňuje pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane
 • Platiteľ v pozícii odberateľa je povinný opraviť odpočítanú daň na vstupe z nezaplateného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane od dodávateľa doklad o oprave na základe taxatívneho dôvodu, ktorým je napríklad insolvencia – konkurz, splátkový kalendár, výsledok reštrukturalizácie ( §53b ods.1 pism. b)).

              Znížená sadzba dane

 • Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na prepravu osôb lanovkami a vlekmi, na sprístupnenie športových zariadení, na vstupné do kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby ( §85km ods.10).

              Krádež tovaru

 • Pri krádeži odpisovaného tovaru, pri ktorom bola odpočítaná DPH, platí pravidlo, že sa odvedie pomerná časť DPH z daňovej zostatkovej ceny. Toto pravidlo sa doplňuje aj pre drobný hmotný majetok (cena pod 1 700 eur a doba použiteľnosti nad jeden rok), pričom sa použije právna fikcia, ako by sa tento majetok odpisoval rovnomerne 4 roky ( §53 ods.5).